Wat wil de BuytenHoutTafel?

Wat wil de BuytenHoutTafel?

Vanzelf wil de BuytenHoutTafel een platform zijn voor samenwerking van de deelnemende organisaties en personen en een platform zijn om van elkaar leren. Daarnaast heeft de BuytenHoutTafel de ambitie om democratische processen te organiseren op gebiedsniveau met het oog op de toekomst van het gebied. Deze ambitie past bij een bredere beweging in Nederland van burgerinitiatieven die van ‘onderop willen sturen’. Niet de initiatieven van de gemeenten afwachten, maar er zelf mee komen op terreinen als ecologische waarden, circulaire economie en sociaal en groen ondernemerschap. De BuytenHoutTafel wil proberen zo’n beweging te zijn. De tafel gaat er daarbij van uit dat de economie van het gebied vooral wordt gedragen door de kwaliteit en de (bio)diversiteit van het landschap. Het belang voor groene vrijwilligersorganisaties zoals de Vogelwacht en de KNNV bij de BuytenHoutTafel is dat de natuurwaarden centraal gespreksonderwerp zijn in relatie tot de ontwikkelingen in het gebied. Voor ondernemers is dat het gericht zijn op een gebiedseconomie die is gebaseerd op het elkaar aanvullen en versterken en niet op concurrentie. Deelnemers aan de tafel streven met elkaar naar een geheel dat meer is dan de som der delen. Ondernemerschap van ondernemers en groene vrijwilligersorganisaties kunnen dan in samenwerking met de provincie, de gemeenten, Hoogheemraadschap van Delfland en Staatsbosbeheer flink bijdragen aan een gewenst beleid en beheer van het gebied.

error: Content is protected !!