Verslag eerste sessie 30 mei 2018

Verslag eerste sessie 30 mei 2018

Datum: woensdag 30 mei 2018
Locatie: Restaurant Buytenhout te Nootdorp en omgeving
Link naar de foto’s.

We starten de bijeenkomst met een hoge opkomst van ongeveer vijftig enthousiastelingen. Een interessante mix van bewoners, ondernemers, gebruikers en beleidsmakers. Mensen met belang in en hart voor Buytenhout West.

Inleiding

Gé Kleijweg, de voorzitter van het initiatief BuytenHoutTafel geeft de aftrap. Hij legt kort uit, dat dit initiatief is ontstaan vanuit de Stichting Vrienden van Biesland. En dat dit, door de komst van de omgevingswet en de daaraan gekoppelde participatie, hèt moment is om de toekomst van dit gebied samen uit te stippelen en niet alleen aan de overheid te laten.  “De burger is nu aan zet . We kunnen nu zelf een gebiedsvisie maken en in samenwerking met de overheid kijken, hoe die ook echt realiteit kan worden”, aldus Gé. Om dit proces te begeleiden, is Sabrina Lindemann van Bureau OpTrek uit Den Haag aangetrokken. Ook zij stelt zich voor.

Sabrina vertelt dat zij sinds 2002 werkt in stad- en gebiedsontwikkeling, waarin bestaande kwaliteiten en potenties van een plek belangrijke uitgangspunten zijn. De fascinatie voor dit onderwerp is ontstaan door als bewoner onderdeel te zijn van grootschalige stadsvernieuwing in Den Haag. Deze confrontatie leidde tot de vraag hoe je vaker samen, dus met de overheid, ontwikkelaars en burgers, je eigen leefomgeving kan vormgeven. Sabrina heeft sindsdien veel praktijkervaring opgedaan in grote en kleine projecten, soms zelf geïnitieerd en soms in opdracht.  Het samenwerken met alle partijen is voor haar nog steeds cruciaal en zal ook in Buytenhout West een belangrijk uitgangspunt zijn.  Sinds 2011 speelt zij een belangrijke rol in de transformatie van het industrieterrein de Binckhorst.

Sabrina Lindemann ziet ook, dat voor de gebiedsvisie van Buytenhout West het nodig is om iedereen mee te kunnen laten doen. Mensen moeten gehoord worden, waarbij de kwaliteiten en kernwaardes van het gebied  gezamenlijk, aan het begin van het traject helder geformuleerd worden. Dat is precies het doel van deze eerste sessie: veldverkenningen doen en ophalen wat de deelnemers belangrijke eigenschappen en kwaliteiten vinden van dit mooie stuk landschap.

Sabrina licht het programma van de middag en de fases en vervolgstappen van het proces toe, om tot de gebiedsvisie te komen. Deze fases en vervolgstappen zijn na te lezen op de website van de BuytenHoutTafel. Verder introduceert zij Ellen Holleman van Islant atelier voor Stedenbouw, die het traject mee gaat begeleiden.

We starten met het tekenen van een mindmap. Dit is een persoonlijke scan van het gebied, zoals het in de hoofden van de aanwezigen zit, met als hoofdvraag: “Wat vind jij een waardevolle plek? Geef aan waarom.” De mindmap heeft als doel een 0-meting te zijn en zal in andere fases opnieuw worden ingezet.

Uit de mindmaps kwam het volgende globaal naar voren: het belang van de (soms relatieve) rust versus de drukte (van verkeersbewegingen en andere gebruikers), grote diversiteit aan gebruikers, het mooie groen versus (toekomstige) bebouwing, het behouden versus ontwikkelen (ongedaan maken van ontwikkelingen).
Deze opbrengsten zullen in een latere fase van het proces meegenomen worden.

Vervolgens zijn de aanwezigen met een vragenlijst en kaart in een aantal groepjes, op de fiets of wandelend, naar diverse plekken in het gebied gestuurd.

Resultaat opgehaald uit de veldverkenning

De verschillende groepen kwamen met een grote variëteit aan bevindingen terug; niet alleen over de aangewezen plekken, maar ook over het gehele gebied. Alle antwoorden zijn verzameld en zullen verwerkt worden, zodat die in het verdere proces te gebruiken zijn en de kernwaarden van het gebied benoemd kunnen worden. In dit verslag geven we een paar korte bevindingen weer:

 • Locatie: Oudeweg – RandstadRail.
  Voor oud polderlandschap was waardering. Dit kleine gebied werd daarentegen als monotoon ervaren, terwijl dit stukje landschap net ontwikkeld is. Men vraagt zich af welke waarde de nieuwe aanplant van bos toevoegt. Aan de andere kant werd aangegeven dat de ontwikkeling van bos ook veel tijd kost. Hebben we dat geduld wel? Bos versus weiland is een dilemma; evenals intensief gebruik van het bos versus natuur of vogels.
 • Locatie: Rondje Dobbeplas.
  Het poldergevoel van vroeger voerde hier de boventoon door de aanwezigheid van weilanden, slootjes en begroeiing. Het gevoel van buiten zijn met een grote diversiteit aan belevingen door afwisseling met bosschages en water. “Ik verbaasde mij erover hier een toiletgebouw aan te treffen. Nog schoon ook.” Aldus een deelnemer. Te twisten viel over de landschappelijke aanpassing ervan in het gebied. Het leek meer op een elektriciteitshuisje.
 • Locatie: Noordweg – Randstadrail.
  Een indrukwekkend stukje bos. Het gevoel van verwondering over de schoonheid van sommige plekken, samen met de rust die er heerste. De beleving is dat er haast geen gebruik van het gebied wordt gemaakt, omdat er geen zwerfafval ligt. De boomaanplant in rijtjes wekte juist irritatie op.
 • Locatie: Krekengebied (tussen de Noordkade en de Uylenburg, links van het Virulypad; vanuit Pijnacker gezien).
  Het gevoel van rust en ruimte wordt vooral ervaren, maar ook het gebrek aan grote grazers, waardoor bosvorming een kans krijgt. Bijzonder wordt het hoogteverschil van het wandelpad met de polder bevonden.
 • Locatie: Hondenbos Dobbeplas.
  Door aanwezigheid van de kleine kronkelpaadjes kijk je vanuit de verschillende hoeken naar het landschap. Dit geeft een andere beleving dan bijvoorbeeld fietsen op een recht fietspad. De aanwezigheid van hondenstront op de wandelpaden werd niet als een kwaliteit gezien. De aanwezigheid van de vele kikkertjes wel.
 • Locatie: Fietstocht via het Virulypad naar de Korftlaan.
  Door de aanwezigheid van mooie zichtpunten, weidegebied en vele vogels was vooral het in balans zijn van de contrasten (bedrijvigheid versus rust) de waarde hier. Klein Delfgauw wordt ervaren als bedrijvigheidscentrum in het gebied.
 • Locatie: Bieslandse Bos, Bies-Bush (speelbos).
  De diversiteit van de gebieden en van de gebruikers was wat deze groep in het hele gebied opviel.

Deze eerste stap met elkaar heeft ons doen inzien, dat door het gebied in te gaan we het gebied beter snappen en de samenhangen en structuren zien die uiteindelijk nodig zijn om dit waardevolle gebied te behouden.

Afsluitend dankt Gé Kleijweg de aanwezigen met het besef dat dit pas de eerste stap is van een lang traject dat tot begin 2019 zal duren. Hij vraagt de aanwezigen ook de verantwoordelijkheid te nemen om te helpen bij het zetten van volgende stappen. “Alleen sámen komen we tot een gemeenschappelijke gebiedsvisie.” Er komt een vervolgsessie op 20 juni om de huidige oogst verder aan te vullen. Dit is tevens een kans voor degenen, die er nu niet bij konden zijn. Aan iedereen wordt gevraagd om vooral mensen uit hun eigen netwerken uit te nodigen, om deel te nemen. Hetzij aan de komende sessie op 20 juni en hetzij aan toekomstige sessies, zoals 19 september.

Aanvulling: welke invloed hebben we hier eigenlijk mee?

Naast de doelstelling van de avond waren er vragen over onze invloed en de rol van overheid in dit proces. Juist door dit proces ingang te zetten en met elkaar naar dit gebied te kijken en visie te ontwikkelen, voorkom je dat gebied wordt bedreigd door plannen ‘van bovenaf’.

Marlies van Arendonk, procesbegeleider van de Implementatie van de Omgevingswet gemeente Delft (waaronder Delfts Doen) : “Er komt een integrale visie op stad Delft exclusief de Delftse Hout, dat ook een onderdeel van Buytenhout West is.” De ontwikkeling van die visie organiseert de gemeente zelf. Alle aanwezigen hier mogen ook meedenken over die visie.. De woningbouwopgave van 15.000 extra woningen en waar zouden woningen kunnen landen, komt daar aan bod. .
“Wat aan dit proces interessant is, is dat het echt van onderop komt. Weliswaar met steun van de Gemeente, maar vooral met een blik van interesse over de uitkomst, ook de eventuele economische invulling ervan. Het is vernieuwend en spannend, omdat er samen wordt gewerkt met de Gemeente Pijnacker-Nootdorp. De colleges van beide gemeenten zijn er enthousiast over. Grenzen en kaders voor de gebiedsvisie zijn er momenteel niet. Over de uitkomsten zullen de afzonderlijke raden zich uiteindelijk buigen”, aldus Marlies.

error: Content is protected !!