Presentatie Feestende Fazant

Een glas vol Buytenhout visie

Een bier met hop uit het gebied, geteeld op een stuk grond van Gé Kleijweg, bemest met koemest van hoeve Biesland, geplukt door én met mensen die de plek een warm hart toedragen, gebrouwen door Delftse Brouwers om vervolgens gepresenteerd te worden in het Delfts Brouwhuis en wederom de aandacht te vestigen op die belangrijke kernwaarden van het bijzondere gebied Buytenhout waar Bart en Sabrina als hopverbouwers veel aan hebben te danken.

In 2018 werd Sabrina Lindemann namelijk benaderd door het burgerinitiatief BuytenHoutTafel om samen met de mensen uit Buytenhout een duurzame toekomstvisie voor dit gebied te ontwikkelen. Bart en Sabrina verbouwde op dat moment hopplanten en moesten weg uit De Binckhorst in Den Haag. Gé Kleijweg had nog wel een stukje land over waar zij met de hopplanten naar toe mochten en John van Delftse Brouwers durfde ook wel het freshhop experiment aan te gaan. De rest is geschiedenis zoals dat dan wordt gezegd en op donderdag 1 oktober waren we bijeen om alweer op de tweede editie van Feestende Fazant te proosten!

Sabrina Lindeman: “Ik was nauw betrokken bij de toekomstvisie van Buytenhout, een visie waarin verschillende kernwaarden van het gebied worden benoemd die belangrijk worden gevonden door de bewoners, ondernemers en de gebruikers van Buytenhout. Mijn professionele achtergrond en persoonlijke interesse ligt in het activeren en het in contact brengen van mensen met elkaar. Maar ook in het creeëren van ruimte zodat mensen zelf een rol kunnen spelen in zoiets als het maken van een toekomstvisie van een gebied.

En toen ontstond een nieuw idee bij Bart en Sabrina. Ieder jaar bij de presentatie van de Feestende Fazant, willen zij hun waardering uitspreken naar iemand die zich afgelopen jaar extra heeft ingezet om die toekomstvisie en z’n kernwaarden handen en voeten te geven. Iemand uit het gebied op het podium hijsen en met z’n allen proosten op hem of haar en onze waardering uit te spreken voor wat deze persoon voor het gebied doet.

Sabrina Lindemann: “Dit jaar gaat onze waardering uit naar Evelien Olyslagers. Zij is op allerlei manieren betrokken bij het gebied, ze heeft o.a. haar paard in het gebied staan, haar bedrijf Paardeninzichten en ze was ook betrokken bij de toekomstvisie voor Buytenhout. Maar waar we zo op gaan proosten is het feit dat ze in deze tijden van Corona haar stinkende best heeft gedaan om de Bieslanddagen, die dit jaar niet doorgingen vanwege datzelfde Corona, toch in een aangepaste vorm door te laten gaan door het organiseren van een klassiek polderconcert, Kolder in de Polder, een unieke buiten kerkdienst en een polderdag voor kinderen. En dit alles met bewoners, organisaties en ondernemers uit het gebied. Dat heeft ze natuurlijk niet alleen gedaan maar ik denk dat we haar wellicht ‘het geweten’ kunnen noemen achter het programma waarin ze telkens weer ook de kernwaarden van het gebied heeft benoemd.”

Er was een luid applaus en met z’n allen is het glas geheven op de nieuwe Feestende Fazant en Evelien! Wil jij de feestende fazant proeven? Dan kan natuurlijk in het Delfts Brouwhuis.Tijden veranderen

Herkent u dat? Dat vorige week nog maar vorige week was? En nog geen twee maanden geleden, toen Corona nog ver weg was, een eeuw geleden lijkt? De veranderingen gaan zo snel nu. En er is geen kruid tegen gewassen! Wij hopen dat het jullie naar omstandigheden goed gaat.

Wat fijn is, is de gedachte aan wat de kerngroepleden van de BuytenHoutTafel met jullie tot stand hebben gebracht het afgelopen jaar: een stevige visie op het Buytenhout-West. Die visie kan alle besluiten die genomen worden in en voor het gebied, in een richting sturen die we wenselijk vinden.

Dat dat niet vanzelf gaat, heeft de kerngroep inmiddels óók gemerkt. De ‘default’ knop is niet zomaar verdwenen. Dat bleek bijvoorbeeld laatst uit de plannen voor een nieuwe brug aan ‘t Verlaat. Een standaard moderne stadsbrug op zo’n plek is, met alle respect, echt niet wat bedoelt wordt met de kernwaarde ‘cultuurhistorisch landschap’. Natuurlijk, over waardering valt te twisten. Maar dat is nu juist het punt. Als een plan zo duidelijk afwijkt van een net overeengekomen visie moet daar op zijn minst een stevig gesprek over worden gevoerd. Dan valt er constructief te twisten!

Foto: Elise van Kalmthout, de huidige brug

Wat tegelijkertijd óók blijkt, is dat de democratische ruimte die we met het Buytenhout proces hebben opgezocht gewaardeerd wordt. Inmiddels hebben we evaluatiegesprekken gevoerd met de betrokken gemeenten, provincie en hoogheemraadschap, omdat ook zij wilden stil staan bij wat de ‘Buytenhout-participatie’ behelsde, en ook bij de vraag ‘hoe nu verder’. En er loopt van alles, haast teveel om op te noemen: gemeenten zoeken contact over de omgevingsvisies die ze ontwikkelen. Delft heeft toegezegd onze visie op te nemen in de hare en Pijnacker Nootdorp moedigt aan om de elementen in onze visie in te brengen in het participatietraject dat zij organiseren. Het is natuurlijk heel sterk als iedereen die daar achter staat dat zelf doet, zodat de kerngroep geen spreekbuis wordt. Verder wordt onze inbreng gezocht over de nieuwe verharding van de Noordeindseweg, Staatsbosbeheer nodigt ons uit een sessie te organiseren over participatie, het Hoogheemraadschap zoekt inbreng over de dijk bij het Hazepad, en een ondernemer in het gebied neemt initiatief om ondernemers samen te brengen aan de BuytenHoutTafel om met hen te verkennen hoe de kernwaarden in gezamenlijkheid versterkt kunnen worden.

In de tussentijd denken we dus na over hoe we als BuytenHoutTafel verder willen. We zoeken een organisatievorm waarmee de BuytenHoutTafel de komende jaren de uitwisseling tussen betrokkenen bij het gebied kan blijven bevorderen. We stellen ons de vraag welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen, en welke niet. Zoals gezegd, we willen (en kùnnen!) geen spreekbuis worden, dat zou de aanwezige kracht van organisaties in het gebied mogelijk zelfs ondermijnen.

Dat vraagt om wat meer uitleg. We worden nu regelmatig als ‘vertegenwoordigende stem’ voor het gebied aangesproken. Dat lijkt misschien ook wel zo efficiënt. Maar het leidt ook tot een belangrijk dilemma. Ten eerste omdat we het niet kùnnen. Formeel vertegenwoordigen we namelijk niemand. Ten tweede, en misschien nog belangrijker: het is een grote kracht van Buytenhout dat er zoveel burgers, organisaties, initiatieven, bedrijven en overheden actief bij het gebied betrokken zijn. Al die partijen kunnen, natuurlijk mede gebruikmakend van de taal, beelden en ideeën die we samen gevonden hebben bij het uitwerken van de gebiedsvisie, hun eigen stem luidkeels laten horen als er ontwikkelingen plaatsvinden waarbij de kernwaarden in het geding zijn. We zouden dus niet eens spreekbuis moeten wìllen zijn. Het is verleidelijk om nu overal ‘bij te willen zijn’ en ‘iets van te vinden’. Aan uitnodigingen in ieder geval geen gebrek. Maar met het treffende symbool van de tafel als instrument, kunnen we meer en belangrijker werk doen door onze energie te stoppen in het samenbrengen van de initiatieven, en het aangaan van het gesprek (en mogelijk twist!) over onderwerpen die er voor Buytenhout-West toe doen.

Naast de organisatievorm, taken en verantwoordelijkheden denken we nu dus ook na over onderwerpen voor tafelbijeenkomsten. Door de corona zijn fysieke bijeenkomsten voorlopig helaas niet mogelijk, maar het snijdt hout om al voorbereid te zijn op het post-Corona tijdperk. Door de energie die is losgekomen met het maken van de gebiedsvisie geen gebrek aan inspiratie. En ondanks de Corona hopen we dat iedereen actief van het gebied blijft genieten (dit weekend zelfs terwijl het autoverkeer uit het gebied geweerd werd door bepaalde parkeerplaatsen af te zetten – precies zoals in onze visie staat…). Laat het ons weten als de BuytenHoutTafel kan helpen bij het vorm geven van tafel ideeën!

Blijf gezond,

Team BuytenHoutTafel


Na 15 jaar is het tijd om de BieslandDagen te vernieuwen en te verbinden met de kernwaarden van de BuytenhoutTafel! Helaas gooit corona ons plan in de war. Een uitnodiging om samen te praten over de BieslandDagen 2.0 lag klaar, maar dit kan helaas niet doorgaan. Dat vraagt om nieuwe en creatieve oplossingen die we willen voortzetten. We hopen dat de BieslandDagen 2.0 door kunnen gaan, misschien in aangepaste vorm en anders hebben we een mooi plan voor de toekomst.

BieslandDagen 5 & 6 september 2020
De BieslandDagen is een jaarlijks terugkerend evenement in de Bieslandse polder en Klein Delfgauw dat bij mooi weer 10.000 bezoekers trekt. De diversiteit aan activiteiten draagt bij aan natuurbeleving en natuureducatie voor jong en oud. Met een vernieuwde versie willen we graag verder kijken en vernieuwen! We willen het evenement meer verspreiden door het gebied, verantwoord omgaan met producten, diensten en catering, maar ook in vraagstukken hoe duurzaam om te gaan met afval en mobiliteit.

WIL JIJ BIJDRAGEN?

Heb je ideeën? Wil je jouw kennis delen? Mag jouw dienst of product niet missen tijdens de BieslandDagen? Of wil je de ontwikkelingen blijven volgen? Stuur dan een mail naar eolyslagers@gmail.com

Hartelijk groet,
Evelien Olyslagers
namens Stichting BieslandDagen


Het magazine ‘BuytenKansen’ is uit!

Op 14 november jl. vond de slotmanifestatie plaats van het project ‘Ontwikkeling gebiedsvisie van Buytenhout-West’. We vierden dat met elkaar en lanceerde ons magazine BuytenKansen! Van de ruim 100 aanwezigen poseerde er een aantal op de roltrap bij InHolland met de eerste exemplaren van het magazine; we zijn er trots op en dat kun je zien!

Onderstaand het filmpje over het traject en het gebied.
Wil jij ook een exemplaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

In dit leuke filmpje geven Gé Kleijweg (voorzitter BuytenHoutTafel) en Aad Derwort (maker van BuytenKansen) alvast een voorproefje op het magazine!
https://www.youtube.com/embed/pbg_gcwVsCE


De Gebiedsvisie Buytenhout-West is definitief

Een enorme inspanning van ons kernteam! Van de visie wordt ook een magazine gemaakt ‘BuytenKansen’ met de hele visie daarin én sprankelende interviews, quotes en verhalen uit en over het Buytenhout-West. Deze komt in november uit en zal verkrijgbaar zijn tijdens een slotmanifestatie half november. Deze datum staat vooralnog op donderdag 14 november in de planning.

Lees hier de definitieve gebiedsvisie

Veel deelnemers hebben inhoudelijk gereageerd op de eerste versie van de visie.

We willen hierbij deze groep hartelijk danken voor hun reactie op de conceptversie van de Gebiedsvisie Buytenhout-West. We hebben omwille van transparantie, een overzicht gemaakt van alle ingediende reacties en per gegeven reactie-onderdeel leggen we uit wat we ermee hebben gedaan, en in welk deel van de definitieve tekst dit onderdeel te vinden is.

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben we de namen van de inzenders van reacties niet vermeld.

We zijn iedereen die een reactie heeft gestuurd heel dankbaar!

Het proces van verwerken van alle toegestuurde reacties heeft best lang geduurd, waardoor sommige inzenders misschien vinden dat ze nogal lang hebben moeten wachten op antwoord. Er is in de definitieve gebiedsvisie nogal wat veranderd, zowel aan de inhoud als aan de manier van presenteren. Daar is veel tijd en werk in gaan zitten. Werk van onze ingehuurde ondersteuning maar vooral ook van vrijwilligers, in avonduren en weekenden, en zelfs tijdens vakanties. We wilden de zorgvuldigheid en kwaliteit geen geweld aandoen, vandaar de keuze er iets langer over te doen dan eerder voorzien.


Zomerse borrel en overhandiging Gebiedsvisie was erg geslaagd! 

Na een intensieve samenwerking van meer dan een jaar waarbij ieders bijdrage belangrijk was, is het ons gelukt om Buytenhout-West op de politieke agenda te zetten met de officiële overhandig van onze gebiedsvisie aan de wethouders van Delft en Pijnacker- Nootdorp! En dát was een bijzonder moment om te vieren! Tevens is dit een mijlpaal in een langer durend traject omdat we natuurlijk ook in de komend jaren betrokken blijven bij de toekomst van Buytenhout.

Om dit proces levendig te houden heeft iedereen een mooie kaart met daarop groepsfoto, de link naar de visie en een zakje gemengd bloemenzaad ontvangen. Ook de aanwezige wethouders van Delft Martina Huijsmans en Stephan Brandligt en de wethouders van Pijnacker-Nootdorp; Ilona Jense en Peter Hennevanger. Immers, wat je zaait moet gaan groeien door het te verzorgen en aandacht te geven. Zoals onze visie. Het viertal wethouders was onder de indruk van de betrokkenheid bij dit unieke gebied en de toewijding van de deelnemers en partijen. Zij gaan nu aan de slag om te kijken hoe onze gebiedsvisie, een plek kan krijgen in hun officiële beleidsstukken (omgevingsvisie).

Een groep studenten van de Universiteit Wageningen waren ook op deze dag van de partij en namen vast een voorschot op het vervolg op de gebiedsvisie; zij lieten zien hoe je met kleine concrete ingrepen in de openbare ruimte bij de Korftlaan direct aan de slag kunt gaan en onze gebiedsvisie kunt vertalen naar direct ervaarbare acties. Bekijk hun filmpje met inspirerende ideeën hieronder! Het heerlijke zonnetje, lekkere hapjes ,een drankjes en de ruim zestig aanwezigen, maakten dit samenzijn op 4 juli j.l. weer zeer geslaagd!

 Lees ook het persbericht.


Concept-versie Gebiedsvisie Buytenhout-West

KLIK HIER OM NAAR HET CONCEPT TE GAAN

Beste Buytenhouters,

Op 23 mei j.l. hebben we samen terug gekeken op het proces mbt de ontwikkeling gebiedsvisie Buytenhout-West, dat bijna een jaar geleden is begonnen met het formuleren van de kernwaarden van Buytenhout. Vervolgens zijn de ambities en keuzes die zijn gemaakt in de concept gebiedsvisie, toegelicht. Ook hebben we vooruit gekeken naar het vervolg van dit traject en naar een mogelijke toekomst van ons bijzondere netwerk dat is ontstaan.

Om het proces zorgvuldig af te ronden zodat we een definitieve versie van de gebiedsvisie van Buytenhout-West  aan de gemeenteraden kunnen voorleggen, willen wij jullie in de gelegenheid stellen om inhoudelijk op de concept gebiedsvisie te kunnen reageren. Ook als je er de 23ste niet bij was. We horen graag of er nog aanvullingen zijn of dat er belangrijke zaken zijn die wij over het hoofd hebben gezien. Doet deze visie recht aan wat wij het afgelopen jaar met elkaar hebben gedaan aan de BuytenHoutTafel? Is het een goede synthese van de ingebrachte ideeën?  Kun je je daarin herkennen? Kun je je herkennen in de ambities en keuzes? Zijn deze scherp genoeg? Of moet de lat hoger worden gelegd?

Let wel; het gaat om een inhoudelijke reactie. De tekstredactie en definitieve vormgeving volgt als we alle aanvullingen hebben verwerkt. 

KLIK HIER OM NAAR HET CONCEPT TE GAAN

Je reactie kun je vóór 6 juni mailen naar: info@buytenhouttafel.nl


Het verslag van de sessie van 23 mei volgt z.s.m. maar hier alvast de groepsfoto met dank aan Aad Derwort van Primo!Studio


Op 4 juli nodigen wij jullie uit voor een zomerborrel om al onze inspanningen tot nu toe met elkaar te vieren. Reserveer alvast de datum in je agenda. Meer informatie volgt!


Planning vervolg ontwikkeling gebiedsvisie Buytenhout West algemeen
13 juni bestuurlijk overleg BuytenHoutTafel met Delft en Pijnacker Nootdorp
25 juni behandeling in het college van Pijnacker-Nootdorp -> LET OP: Deze datum is opgeschoven. Zowel Pijnacker-Nootdorp als Delft hebben aangegeven nog met een procedurele en juridische check te komen van de aangeleverde visie. 


Aankondiging Panorama Nederland en Panorama Delft in het Prinsenkwartier

Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst. Van Vrijdagmiddag 17 mei vanaf 16.00 uur tot zondag middag 19 mei 17.00 uur is het Panorama Nederland in de debatzaal van het Prinsenkwartier te zien.

Vrijdag 17 mei -16.00 uur Meet-UP Panorama 2040

Het Panorama wordt op vrijdag van 16 uur tot 17 uur besproken in een Meet-UP met een inspirerende visie van Gé Kleijweg over de Buytenhout tafel; een initiatief voor een omgevingsvisie Buytenhout.

Lees meer


Nog even de kernwaarden op de rijtje!Kennissessies

In navolging van de bijeenkomst van 30 januari jl. organiseert de BuytenHoutTafel twee kennissessies en een zesde vervolgbijeenkomst.

Doel van de kennissessies is om ons extra verdiepen in de onderwerpen mobiliteit & recreatie(deze was 7 maart jl)  en landbouw & biodiversiteit. Zo krijgen we meer zicht op de complexiteit van de onderwerpen en kunnen we de ambities hiervan voor de lange termijn beter formuleren.

Voor wie is  deze sessies?
De sessies zijn bedoeld voor diegene die hetzij kennis omtrent dit onderwerp hebben of door hun werk of activiteiten kunnen bijdragen aan deze gezamenlijke verdiepingsslag.

Data & Thema’s
Datum en thema: 7 maart – Mobiliteit & Recreatie (reeds geweest, verslag volgt)
Datum en thema: 28 maartLandbouw & Biodiversiteit
Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur
Locatie: Stadsboerderij BuytenDelft, Korftlaan 3 a, Delft

Wil je je aanmelden?
Geef ons even aan wat je motivatie is en wat je wilt inbrengen of toevoegen aan dit onderwerp. Er zijn namelijk maar een aantal beschikbare plekken (max 20). Stuur ons een mail via info@buytenhouttafel.nl

Hoe ziet de avond eruit?
We nodigen per onderwerp een spreker uit die ons vanuit een breed perspectief inzicht geeft in de ontwikkelingen en trends op regionaal niveau. De gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Delft delen omtrent de onderwerpen hun kennis en plannen én we houden gesprekken met gebiedsgebruikers en ondernemers uit het gebied zelf.

Samen zoeken we antwoorden op: Welke gezamenlijke doelen en ambities voor de lange termijn kunnen we stellen met deze thema’s voor Buytenhout? Welke urgenties zijn er voor deze onderwerpen? Met welke doelen/ambities kun je al op korte termijn beginnen? Waar hebben we invloed op of niet? Welke keuzes maken we?

Extra toelichting
Voor de volledigheid willen we graag meegeven dat we gaan praten over structurele oplossingen voor de lange termijn. Bijvoorbeeld de wens om een autovrij Buytenhout te realiseren en alle auto’s buiten het gebied te laten parkeren. En we willen benadrukken dat we in de gebiedsvisie geen uitspraken kunnen doen over zaken die nu spelen zoals bijvoorbeeld een concreet parkeerprobleem De gebiedsvisie geeft ons vooral de kans om mee te werken aan een gezonder, duurzamer, aantrekkelijker en toekomstbestendiger gebied voor de lange termijn.


Ter inspiratie:

De Provincie Zuid-Holland heeft een visie opgesteld over: ‘Zuid-Holland, met veel groen en water dichtbij huis’. Daar zijn 5 thema’s met ambities uitgekomen:

  1. Gezonde leefomgeving voor mens en natuur
  2. Groenblauw in en om de stad
  3. Landschap en duurzame landbouw
  4. Beheren, ontwikkelen en beschermen
  5. Beleven en genieten van de leefomgeving

Hier kun je deze visie op een groen en waterrijk Zuid-Holland downloaden.


Leuk om te horen hoe Wouter van de Vang van Buytenhout geniet, er werkt én meedoet aan de BuytenHoutTafel!


Wil je meer weten over de vorige sessies? Lees dan de verslagen van de vorige bijeenkomsten. Het verslag van de 30ste volgt zsm.

Onderstaand een impresse van 30 januari met dank aan Herman Zonderland voor de foto’s.


https://www.youtube.com/embed/4tbBLDueers?rel=0
In de serie Buytenhout & jij is Tomas van Werkse! aan het woord


Column van Gé Kleijweg

Samen werken aan de polder, dat is dé uitdaging van 2019!
Toen ik rond de jaarwisseling door de polder wandelde, voelde het anders dan anders. Dit was niet meer zomaar het gebied waar ik heel graag kom, het was meer. Ik voelde de waardevolle verbinding die we met de oprichting van de BuytenHoutTafel in 2018 hebben gerealiseerd. Een bijzonder moment. LEES VERDER…


Ter inspiratie:

Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. In dit panorama verbeeldt het College van Rijksadviseurs hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu, de komende decennia de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen van ons land.

Panorama Nederland bestaat uit een fysiek panorama, waarbij de bezoeker zelf een blik kan werpen op een schoner, hechter en rijker Nederland, en een publicatie waarin de keuzes en principes om daar te komen worden toegelicht.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

https://www.youtube.com/embed/5JK39nc0pZY?rel=0

We sluiten het jaar af met Kiki die ook graag wil laten horen waarom het behoud van Buytenhout zo belangrijk is voor de toekomst.

Wij wensen iedereen een fantastisch 2019 toe!


Winterwandeling & borrel zaterdag 15 december jl was best koud maar de warmte voor het gebied straalde er weer af!

Wil je automatisch de uitnodiging ontvangen? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief van BuytenHoutTafel.


Volg ons op Facebook


Ingezonden brief van Josje Duijndam over de ontwikkelingen in het Stiltegoed


https://youtube.com/watch?v=ZxsmPGNeaDE%3Frel%3D0

Maak de toekomst van het groengebied Buytenhout West!

Burgerinitiatief BuytenHoutTafel gaat in de komende maanden samen met betrokkenen en geïnteresseerden een duurzame toekomstvisie ontwikkelen voor Buytenhout West, een groot groengebied dat grenst aan de Delft, Pijnacker-Nootdorp en Den Haag. Draag jij dit gebied ook een warm hart toe en denk jij mee hoe dit gebied er over 20 jaar uit zou kunnen komen te zien?

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de Omgevingsvisie? Meld je dan hier aan.


BuytenHoutTafel

In juni 2016 hebben de Vrienden van Biesland – middels een bijeenkomst – een eerste stap gezet voor een BuytenHoutTafel waarop groene ondernemers en vrijwilligersorganisaties elkaar kunnen treffen. Een tafel met als kernvraag: Wat willen we en wat kunnen we met BuytenHout qua duurzaamheid, biodiversiteit, educatie en actieve recreatie? Het idee van een tafel is toen positief ontvangen. Een kerngroep, die in de loop van het jaar groter is geworden, is toen aan de slag gegaan om het idee uit te werken. Zo is er overleg geweest met wethouder van Staalduine van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Verder heeft de kerngroep een opdracht gegeven aan Wageningen Environmental Research (Alterra) om een aanpak voor een gebiedsvisie op te stellen, daarmee inhakend op de nieuwe Omgevingswet die in 2019 ingaat. De ondernemersvereniging Delftse Hout en het ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp-West hebben daarvoor de middelen gedoneerd. Al doende is de tafel tot stand gekomen.

Contact

Heeft u een vraag? Klik hier om contact met ons op te nemen.

error: Content is protected !!