Het proces en de resultaten tot nu toe

Het proces en de resultaten tot nu toe

Op 14 november 2019 lanceerde wij de gebiedsvisie in de vorm van het magazine ‘BuytenKansen’. Daarmee sloten wij met elkaar het project ‘Ontwikkeling gebiedsvisie BuytenHout-West’ af. Meer hierover in een filmpje over het gebied en het totale proces kun je vinden op onze homepage.

Onderstaand het interview tussen Evelien Olyslagers van Paardeninzichten en Philip van Domburgh van Café du Midi.

 

 

—————————————————————————————————————-

De gebiedsvisie is op 23 september 2019 definitief en hier als PDF te lezen.

Een enorme inspanning van ons kernteam! Van de visie wordt ook een magazine gemaakt ‘BuytenKansen’ met de hele visie daarin én sprankelende interviews, quotes en verhalen uit en over het Buytenhout-West. Deze komt in november uit en zal verkrijgbaar zijn tijdens een slotmanifestatie half november. Deze datum staat vooralnog op donderdag 14 november in de planning.

Veel deelnemers hebben inhoudelijk gereageerd op de eerste versie van de visie.

We willen hierbij deze groep hartelijk danken voor hun reactie op de conceptversie van de Gebiedsvisie Buytenhout-West. We hebben omwille van transparantie, een overzicht gemaakt van alle ingediende reacties en per gegeven reactie-onderdeel leggen we uit wat we ermee hebben gedaan, en in welk deel van de definitieve tekst dit onderdeel te vinden is.

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben we de namen van de inzenders van reacties niet vermeld.

We zijn iedereen die een reactie heeft gestuurd heel dankbaar!

Het proces van verwerken van alle toegestuurde reacties heeft best lang geduurd, waardoor sommige inzenders misschien vinden dat ze nogal lang hebben moeten wachten op antwoord. Er is in de definitieve gebiedsvisie nogal wat veranderd, zowel aan de inhoud als aan de manier van presenteren. Daar is veel tijd en werk in gaan zitten. Werk van onze ingehuurde ondersteuning maar vooral ook van vrijwilligers, in avonduren en weekenden, en zelfs tijdens vakanties. We wilden de zorgvuldigheid en kwaliteit geen geweld aandoen, vandaar de keuze er iets langer over te doen dan eerder voorzien.


 

Op 4 juli 2019 hebben we een gezellige informele borrel gehad waar we iedereen een kaart hebben uitgedeeld met daarop de link naar de Gebiedsvisie Buytenhout-West en een zakje gemengd bloemenzaad met de symbolische toelichting dat  de visie nog moet groeien. Het proces is nog niet afgerond maar start eigenlijk pas hier.  Studenten van Universiteit Wageningen gaven daar ter plekke een mooi concreet voorbeeld van op het gebied van mobiliteit en hoe je daar op de Korftlaan een invulling aan zou kunnen geven. De gebiedsvisie  is ook formeel overgedragen aan de wethouders Pijnacker-Nootdorp: Ilona Jense, Peter Hennevanger en de wethouders Delft Martina Huijsmans en Stephan Brandligt. Zij bedankten de ruim 55 aanwezigen voor hun bijdragen hieraan. Zij hebben in dit traject meer aan de zijlijn gestaan maar wel met belangstelling gekeken en gezien hoe er geworsteld werd met de diverse vraagstukken en opgaven . Ook hoe groot de betrokkenheid was. Zij besloten hun verhaal dat het nu aan de gemeenten is om deze visie in te passen/te vertalen naar hun eigen omgevingsvisies.


Tijdens de bijeenkomst van 23 mei 2019 is de conceptversie van de gebiedsvisie Buytenhout West gepresenteerd, is het hele proces nog een keer doorgenomen en zijn alle keuzes die gemaakt zijn toegelicht. Reacties op het stuk zijn welkom per mail en uiterlijk tot 6 juni. Het verslag hiervan volgt kun je hier terugvinden!

Ook is er een leuke groepsfoto gemaakt van de deelnemers met dank aan Aad Derwort van Primo!Studio


Op 28 maart jl was er een extra kennissessie over biodiversiteit en landbouw. Door verschillende sprekers werden ideeën en kennis uitgewisseld. Al met al een stevige avond waarbij het er vooral om ging na te denken over hoe we deze kennis op een slimme manier kunnen toepassen in de langetermijnvisie voor dit gebied.

Bekijk de presentaties van 28 maart en lees het verslag:

Presentatie Anne Koning 28 maart 2019
Presentatie Job Wittens 28 maart 2019
Presentatie Dinny Tubbing 28 maart 2019
Presentatie JP Wagenaar 28 maart 2019
Presentatie Richard Smokers 28 maart 2019

De extra kennissessie op 7 maart was zeer interessant. Met een groep van ca 25 deelnemers is er uitgebreid stilgestaan bij en kennis gedeeld over de onderwerpen Recreatie en Mobiliteit.

Bekijk de presentaties van 7 maart en lees het verslag.

Presentatie Diny Tubbing Delft
Presentatie Hans Voerknecht
Presentatie Laurens Engelbrecht
Presentatie Rik Grashoff
Presentatie Tinco Lyckelama
Prestentatie Kees van Wijk Pijnacker-Nootdorp
Prestentatie Rudi Van Venetie SBB


Ook tijdens deze sessie is er weer veel geschreven en geplakt!


Op 30 januari 2019 was de 5e sessie met als thema: ‘Water als bloedsomloop van Buytenhout-West’. Het hele proces en al het opgehaalde tot nu toe is met elkaar gedeeld. De grote groep van ruim 70 aanwezigen werden bijgepraat  door Bert Satijn adviseur op het gebied van water, klimaatadaptatie, milieu en bodem, Harald ten Dam en  Ronald Bakkum van Hoogheemraadschap Delfland en door Rob en Ruben van het studenten Atelier.
Dromen, kansen en wat er allemaal speelt in het gebied met uitgangspunt water; het werd allemaal met elkaar besproken. In kleine groepjes en plenair. Lees het uitgebreide verslag hiervan. Onderstaand een impressie met  dank aan schitterende foto’s van Herman Zonderland.


VOORGAANDE SESSIES

Op zaterdag 15 december was er een vijfde bijeenkomst; een winterwandeling & borrel. Het was een koude wandeling met mooie en leerzame verhalen onderweg. Na afloop een erwtensoep en wat te drinken om weer op te      warmen in goed gezelschap. Een zeer geslaagde bijeenkomst!

De 4e sessie was op 1 november 2018. Weer een bijzondere bijeenkomst met een hoge opkomst. Het doel van deze bijeenkomst was het experimenteel toetsen van de kernwaarden aan de hand van fictieve voorbeelden. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat kernwaarden nog niet voldoende scherp zijn om te bepalen of deze bepaalde  initiatieven/activiteiten kunnen versterken of juist verzwakken. Lees het verslag en alle foto’s.


Bovenstaande foto sessie 4

Op 26 september 2018 was er een 3e sessie met  een opkomst van 65 betrokkenen; een mix van mensen die een  instantie of  (bewoners)organisatie vertegenwoordigen, ondernemer zijn in het gebied of gewoon geïnteresseerd zijn.
Het kernteam BuytenHoutTafel had inmiddels een filosofie opgesteld van de Polders van Buytenhout en die werd gedeeld met de aanwezigen.
De uitkomsten van de twee eerdere bijeenkomsten wordt gepresenteerd in een aantal waardekaarten en kernwaarden. Tijdens deze bijeenkomst worden de kernwaarden vastgesteld en gaat men aan de slag met vragen als; ‘Welk type waterbeheer draagt bij aan en toekomstbestendig Buytenhout?’ Ook thema’s als recreatie, mobiliteit, energie, afval en voedselproductie kwamen aanbod. Lees het volledige verslag.


Bovenstaande foto waardekaarten sessie 3

Op 20 juni 2018 was er een tweede bijeenkomst waarbij de resultaten van de eerste keer teruggekoppeld werden. De belangrijkste elementen van het gebied die uit de eerste sessie kwamen zijn dat het heel  contrastrijk, veelzijdig,  afwisselend is met ruimte, openheid, rust en drukte. Met een grote bio-diversietiet dooro.a. bossages, weiland, moeras en weiland . Kort om een plek voor iedereen en vele soorten activiteiten. In deze sessie wordt ook gekeken naar de sociaal-culturele, economische en verblijfskwaliteiten. Wederom werden de groep naar buiten gestuurd en deelden zij na afloop hun bevindingen met elkaar. Als de organisatoren al niet verrast waren door wederom een hoge opkomst dan was het wel door de uitkomst. Lees verder het complete verslag

 

 

 

Foto bovenstaand van sessie 2

Op 30 mei 2018 werd er een eerste sessie georganiseerd waar ca 50 deelnemers aanwezig waren. Er werd toegelicht hoe het proces er uit  zou zien. Vervolgens werden de deelnemers buiten aan het werk gezet om veldverkenningen doen om  op te halen wat zij de belangrijke eigenschappen en kwaliteiten vinden van dit mooie stuk landschap. Lees het verslag van deze  1e sessie

Foto’s bovenstaand van sessie 1

De inititatiefnemers van de BuytenHoutTafel hebben op 23 april 2018 een intentieverklaring getekend met de Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Gemeente Delft en het Hoogheemraadschap als eerste stap naar de ontwikkeling van de gebiedsvisie voor Buytenhout-West.
Ondertekening IntentieverklaringOndertekening Intentieverklaring

De BuytenHoutTafel heeft samen met Sabrina Lindemann van Bureau Optrek afspraken gemaakt hoe het proces om te komen tot een gebiedsvisie vorm zou moeten krijgen. Belangrijkste  aspect; het moet van onderaf gedaan worden en iedereen mag meedoen. In dit proces wordt de methode van ontwerpend onderzoek gebruikt en wordt opgeknipt in verschillende fases.

 

error: Content is protected !!