Gebiedsvisie Buytenhout west

Gebiedsvisie Buytenhout west

Gebiedsvisie Buytenhout-west

De aanleiding

Al snel na de oprichting van de BuytenHoutTafel kwamen we als initiatiefnemers tot de conclusie dat het voor het samen bespreken van ontwikkelingen in het gebied handig zou zijn om een gemeenschappelijke visie als uitgangspunt te hebben. Wat maakt dit gebied nu zo bijzonder? En wat zijn belangrijke thema’s en richtingen om het gebied op lange termijn minstens zo bijzonder te houden? Ook realiseerden we ons dat gemeenten Delft en Pijnacker-Noordorp, op wiens grondgebied Buytenhout-West ligt, vanwege de invoering van de Omgevingswet zouden gaan beginnen met het opstellen van een Omgevingsvisie. Zou het niet mooi zijn als de beide gemeenten voor hun deel van Buytenhout-West uit konden gaan van één coherente, lange-termijn visie op het hele gebied, die gedragen wordt door zoveel mogelijk bij het gebied betrokken partijen? 

Om te zorgen dat betrokken gemeentes zich ook aan de op te leveren visie zouden committeren, hebben de initiatiefnemers van de BuytenHoutTafel op 23 april 2018 een intentieverklaring getekend met de Gemeente Pijnacker-Nootdorp, de Gemeente Delft en het Hoogheemraadschap als eerste stap naar de ontwikkeling van de gebiedsvisie voor Buytenhout-West.

Ondertekening Intentieverklaring

Het proces
Daarna is de BuytenHoutTafel, onder begeleiding van Sabrina Lindemann van Bureau Optrek, een intensief participatieproces gestart, uitgaande van de methode van ontwerpend onderzoek, en bestaande uit verschillende fases. Het belangrijkste uitgangspunt voor het proces was dat het “van onderaf” gedaan moest worden en dat iedereen kon meedoen.

In een aantal grotere, creatieve werksessies en verschillende kleinere themasessies heeft een zeer diverse groep van ruim 150 individuen en vertegenwoordigers van organisaties anderhalf jaar lang “aan de BuytenHoutTafel” gewerkt aan een lange-termijn visie voor het gebied Buytenhout-West.

De groep bestond uit bewoners van omliggende gemeenten, ondernemers, recreanten en vertegenwoordigers van o.a. bewonersorganisaties, natuurverenigingen, sport- en overige vrijetijdsorganisaties, de gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp, het Hoogheemraadschap Delfland, Staatsbosbeheer en de provincie Zuid-Holland.

Er werden talloze ideeën ontwikkeld en intensieve discussies gevoerd. Aan de hand van creatieve sessies werd er langzamerhand een filosofie voor de toekomst ontwikkeld, met als resultaat zes kernwaarden.

Kernwaarden als kompas voor toekomstige ontwikkelingen
De visie geeft door middel van Kernwaarden aan wat het gebied Buytenhout-West voor veel mensen zo bijzonder maakt. We vatten ze samen onder de volgende kopjes.

Activiteiten en toekomstige ontwikkelingen in het gebied kunnen worden beoordeeld op de mate waarin ze bijdragen aan behoud of versterking van die Kernwaarden. Dat geldt niet alleen voor initiatieven binnen het gebied, maar ook voor hoe in het gebied om te gaan met ontwikkelingen van buitenaf. Bijvoorbeeld als het gaat om toenemende recreatiedruk en onzekerheden omtrent economische ontwikkelingen en klimaatverandering. Deze kernwaarden, en de op basis daarvan ontwikkelde gebiedsvisie, bieden houvast bij het omgaan met deze onzekerheden. Ze bieden als het ware een kompas aan de hand waarvan koers bepaald en gehouden kan worden.

De meest kwetsbare waarden vooropstellen
Omdat sommige waarden kwetsbaarder zijn dan andere, terwijl ze tegelijkertijd de onmisbare ‘dragers’ zijn onder andere kwaliteiten van het gebied, kiest de BuytenHoutTafel ervoor die kwetsbare waarden leidend te laten zijn bij de verdere uitwerking van de visie. Dat geldt met name voor het natuurlijke landschap, biodiversiteit, rust en stilte. Tegelijkertijd doet het bestempelen van het gebied in termen van één aspect geen recht aan hoe kwaliteiten hier met elkaar verbonden zijn. Denk aan natuur en de cultuurhistorische geschiedenis. Ze kunnen niet zonder elkaar.

Richtinggevende ambities op een zestal thema’s
Met de Kernwaarden als vertrekpunt zijn ambities geformuleerd voor de thema’s natuur en biodiversiteit, natuurgerichte landbouw, recreatie, water, mobiliteit en gebiedseconomie. De visie presenteert daarmee mogelijke manieren waarop invulling gegeven kan worden aan de Kernwaarden. Daarbij is rekening gehouden met de rol van het gebied in een grotere context en met de eerder genoemde ontwikkelingen die daaruit op het gebied afkomen.

Oplevering van de visie met het magazine BuytenKansen

Op 14 november 2019 lanceerden wij de gebiedsvisie in de vorm van het magazine BuytenKansen. Daarmee sloten we met elkaar de ontwikkeling van de gebiedsvisie Buytenhout-West af. Bekijk hieronder het filmpje of lees online het magazine. De visie is aangeboden aan de gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp, die de visie nu gebruiken bij de uitwerking van hun Omgevingsvisies, en aan de andere betrokken instanties. Het magazine is breed verspreid onder bij het gebied betrokken burgers en organisaties.

Lees het magazine BuytenKansen hier

De Buytenhouttafel blijft ook in de toekomst een platform voor bij het gebied betrokken burgers, bedrijven en organisaties om samen te werken en van elkaar te leren.
Meer over de Buytenhouttafel lees je hier.

error: Content is protected !!